• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/d6686a9a4a007e55c03c3d2c6141d971.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e680d4500b4573c1afa4e9fd60d8d0b7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4790f4d32ff79277228125ffe9f2674b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4ebbe2a5a9590a95e04d99d6fc238cd3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/143a9104303489ac724deb77685f7a21.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/d6686a9a4a007e55c03c3d2c6141d971.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e680d4500b4573c1afa4e9fd60d8d0b7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4790f4d32ff79277228125ffe9f2674b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4ebbe2a5a9590a95e04d99d6fc238cd3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/143a9104303489ac724deb77685f7a21.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/d6686a9a4a007e55c03c3d2c6141d971.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e680d4500b4573c1afa4e9fd60d8d0b7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4790f4d32ff79277228125ffe9f2674b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4ebbe2a5a9590a95e04d99d6fc238cd3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/143a9104303489ac724deb77685f7a21.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/d6686a9a4a007e55c03c3d2c6141d971.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e680d4500b4573c1afa4e9fd60d8d0b7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4790f4d32ff79277228125ffe9f2674b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4ebbe2a5a9590a95e04d99d6fc238cd3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/143a9104303489ac724deb77685f7a21.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/d6686a9a4a007e55c03c3d2c6141d971.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e680d4500b4573c1afa4e9fd60d8d0b7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4790f4d32ff79277228125ffe9f2674b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4ebbe2a5a9590a95e04d99d6fc238cd3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/143a9104303489ac724deb77685f7a21.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/09ce8b8ed0c1071288f7ffb7b33d5eb0.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/1a7c72c5859defd3cd4403937f4e4fe4.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/ad04c8c3caed496d39a0dff5a93cad33.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/7d8132329f98438b8bbed7e58e04c693.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/615f16a5cc3be19fdcb60cced695250f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/26098be5717e78f44c7ce00157831604.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/f1a84c41704e7363f712b19c96d62e4c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3115597e09fa656e53d30faa8d82ae59.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e10bb013f2f2ec2ad297e0b1212a22c6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/db0877a77747d6698280ace048bd03a6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/8c3a44332bded0b9613529fb6ef73702.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/a746ce7437e66c49d66a81eea6ec1f05.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/1fe0c0a9c2abc1c2b4ee5ae29ba20923.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/fb3dd01e8fadf1a39f2ab715c5d157a9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/9245ec621dc95cc14955762ffda974b5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30d7408cff34801de49d1f6b0222d18c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/0062e7d9738dc17b4e3da0b358ca628e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30bc34feaaeb02443ae16bc50f090a9f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/26098be5717e78f44c7ce00157831604.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/f1a84c41704e7363f712b19c96d62e4c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3115597e09fa656e53d30faa8d82ae59.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e10bb013f2f2ec2ad297e0b1212a22c6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/db0877a77747d6698280ace048bd03a6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/8c3a44332bded0b9613529fb6ef73702.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/a746ce7437e66c49d66a81eea6ec1f05.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/1fe0c0a9c2abc1c2b4ee5ae29ba20923.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/fb3dd01e8fadf1a39f2ab715c5d157a9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/9245ec621dc95cc14955762ffda974b5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30d7408cff34801de49d1f6b0222d18c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/0062e7d9738dc17b4e3da0b358ca628e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30bc34feaaeb02443ae16bc50f090a9f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/26098be5717e78f44c7ce00157831604.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/f1a84c41704e7363f712b19c96d62e4c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3115597e09fa656e53d30faa8d82ae59.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e10bb013f2f2ec2ad297e0b1212a22c6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/db0877a77747d6698280ace048bd03a6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/8c3a44332bded0b9613529fb6ef73702.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/a746ce7437e66c49d66a81eea6ec1f05.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/1fe0c0a9c2abc1c2b4ee5ae29ba20923.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/fb3dd01e8fadf1a39f2ab715c5d157a9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/9245ec621dc95cc14955762ffda974b5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30d7408cff34801de49d1f6b0222d18c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/0062e7d9738dc17b4e3da0b358ca628e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30bc34feaaeb02443ae16bc50f090a9f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/26098be5717e78f44c7ce00157831604.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/f1a84c41704e7363f712b19c96d62e4c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3115597e09fa656e53d30faa8d82ae59.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e10bb013f2f2ec2ad297e0b1212a22c6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/db0877a77747d6698280ace048bd03a6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/8c3a44332bded0b9613529fb6ef73702.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/a746ce7437e66c49d66a81eea6ec1f05.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/1fe0c0a9c2abc1c2b4ee5ae29ba20923.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/fb3dd01e8fadf1a39f2ab715c5d157a9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/9245ec621dc95cc14955762ffda974b5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30d7408cff34801de49d1f6b0222d18c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/0062e7d9738dc17b4e3da0b358ca628e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30bc34feaaeb02443ae16bc50f090a9f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/26098be5717e78f44c7ce00157831604.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/f1a84c41704e7363f712b19c96d62e4c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3115597e09fa656e53d30faa8d82ae59.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e10bb013f2f2ec2ad297e0b1212a22c6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/db0877a77747d6698280ace048bd03a6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/8c3a44332bded0b9613529fb6ef73702.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/a746ce7437e66c49d66a81eea6ec1f05.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/1fe0c0a9c2abc1c2b4ee5ae29ba20923.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/fb3dd01e8fadf1a39f2ab715c5d157a9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/9245ec621dc95cc14955762ffda974b5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30d7408cff34801de49d1f6b0222d18c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/0062e7d9738dc17b4e3da0b358ca628e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/30bc34feaaeb02443ae16bc50f090a9f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4f702e3cdd71c4f0262a73383a125010.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/0899520600426fb9ac352f4814af4bd6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/f0c5bccc4ef208edfcdc914faa6a9cfa.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/7a718fd6fa5c8f90c2eef241c313c88f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/95f0ce1f61c32e07d37e5f03d299efa2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/d891ca3c05ee3c8ae52074989454ec00.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/43849691a6e669443a31ca3b4955cf41.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3723a8cee50855d7d43f0fa40269578b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/4654a583e21da153417ff3690e0187c3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/f66ab21d33da545c752ddd13d32ebd45.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3999922166ebbcda6cd7b1492d963848.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/6e92cc8098d6cdc6e1eba6572c6e28af.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/8600964036811b73de28188f76b986e5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/a5e88b486237e099dc43b1a0812dbc4e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/e7e8494ceb146636e8b2d925e563125c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/779d655c0c313deb6f0118d9e3f83dbf.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/3b62b245ea62bc547dca575bc39d92d9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/20/79f9fadd1b431afe090098d1be13a1de.jpg
 • 驰球 CIIQ 保险箱高45cm防盗防撬银鲨2代家用指纹密码全钢小型抽屉式保险柜FDX-A/D-45YSZ2
   
  商品价格: 3588.00 [0.00] /
  赠送积分: 赠送0分
  已销售 0
  商品编号: 101820
  推荐指数:
 • 保险箱一台
 • 立即购买 加入购物车
 • 宝鸡深宝万博maxbetx官网登录设备自动化有限公司
  3.90 综合
 • 描述相符 4.00
 • 服务态度 3.90
 • 发货速度 3.80
 • 信 誉:
  所在地:
  万博manbext官网下载省-宝鸡市-渭滨区-高新开发区火炬路2号楼(美伦大厦)1609号
  客 服:
  在线客服
 • 主体
  移动轮
  是否可固定
  应急开启
  主钥匙 应急钥匙
  显示屏
  LED数码屏显示
  是否有防火等级认证
  品牌
  驰球
  报警功能
  蜂鸣器报警
  外观高度
  45.1-60cm
  执行标准
  国家3C标准
  门型
  单开门
  材质
  箱体材质
  箱体厚度(mm)
  6mm以上
  净重(kg)
  46
  门板厚度
  6-8mm
  锁具
  开锁方式
  密码解锁;指纹解锁;钥匙解锁
  主机械钥匙
  有,且可自行选择是否使用
  开门方式
  手动开门

  恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

  点击这里给我发消息